โรงเรียนบ้านเขาวง
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวง  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077555110
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกุศล อ่อนสูง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :