โรงเรียนบ้านเขาวง
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวง  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077555110
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเขาวง
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวง   ตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077555110


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d41893.36665901996!2d99.09004649463925!3d10.495120659380625!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e6!4m5!1s0x305601bb8c0bdba9%3A0x353d5869a5ffd68a!2z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiC4LiV4Lie4Li34LmJ4LiZ4LiX4Li14LmI4LiB4Liy4Lij4Lio4Li24LiB4Lip4Liy4LiK4Li44Lih4Lie4LijIOC5gOC4guC4lSAxIDYwLzEg4Lir4Lih4Li54LmIIDUsIOC4luC4meC4meC5gOC4reC5gOC4iuC4teC4oiwg4LiV4Liz4Lia4Lil4LiC4Li44LiZ4LiB4Lij4Liw4LiX4Li04LiHIOC4reC4s-C5gOC4oOC4reC5gOC4oeC4t-C4reC4h-C4iuC4uOC4oeC4nuC4oyDguIjguLHguIfguKvguKfguLHguJTguIrguLjguKHguJ7guKMsIDg2MDAw!3m2!1d10.490933199999999!2d99.127455!4m5!1s0x30f8aa13f6226d8d%3A0x8f75f5e7980abe92!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LmA4LiC4Liy4Lin4LiHIOC4leC4s-C4muC4pSDguJrguYnguLLguJnguJnguLIg4LiK4Li44Lih4Lie4Lij!3m2!1d10.5051021!2d99.11889459999999!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1467971509564" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>