โรงเรียนบ้านเขาวง
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวง  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077555110
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนบ้านเขาวง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..